دبستان پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران (شعبه فرجام)